Zirai ürün hesaplanması nasıl olur ?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Kıymetli hocam

 1. Soru : Buğday, mercimek, arpa,  mısır, üzüm ve benzeri zira ürünlerde, tamamıyla yağmur suyuyla sulanmışlarsa bunun zekatı 10 /1 dir. Eğer tamamı kuyu, kova,  motor, dinamo ve benzeri  külfetli, masraflı aletlerle sulanmışsa o zaman zekatı 20/1 dir.
  Eğer hem yağmur, hemdemasraflı aletlerle sulanmışsa(kuyu,dinamo vb.) o zaman bunun hükmü nasıldır?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-06-29T10:19:06+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Kıymetli Kardeşim

  Sorunuzun cevabı;

  Bu konuda dört mezhep alimleri farklı ictihadlara gitmişlerdir.
  Cumhure göre: Hanefi, Maliki ve Hanbeli :  Zirai ürün, yağmur suyu veya kuyu vb. sulamaların hangisiyle daha fazla sulanmışsa zekatıda ona tabi olup ona göre çıkartılır. Misal;  Yağmur suyuyla daha fazla sulanmışsa 10 /1 ile zekatı çıkartılır. Kulfetli/masraflı suyla daha fazla sulanmışsa 20/1 ile zekatı çıkartılır.
  Eğer ikisiyle aynı seviyede sulanmışsa bunun zekatı uşrun dörtte üçüyledir. ( yani %7.5′ iledir. Fakat Hanefi mezhebinde diğer bir görüşe göre; eğer her iki suyla aynı seviyede sulanmışsa, tercih edilen görüş taksim yapılmaz, uşrun yarısı iledir. Yani 20/1 bir zekatı çıkartılır.

  Şafi mezhebinde ise  :Eğer zirai ürünümüz her iki kısımla aynı/eşit bir şekilde sulanmışsa bunun zekatı uşrun (onda birin) dört’te üçüyledir( Yani %7.5 iledir. ) Yüz kilo ürünün zekatı yedi puçuk kilodur.  Yüz tonun zekatı 7.5 tondur. 10 tonun zekatı 750 kg dır.
  Eğer aynı şekilde değilde bu iki sulama kısmından biri daha fazla ise, bir görüşe göre aynı cumhurun görüşü gibi en fazla hangisiyle sulanmışsa zekatıda ona göre çıkartır. Yani yağmur suyuyla daha fazla sulanmışsa 10/1 çıkartır. Fakat külfetli/masraflı suyla daha fazla sulanmışsa o zaman 20/1 bir zekatını çıkartır. Fakat Kuvvetli görüşe göre ise; bölüştürülür. Bölüştürme ise: Bir görüşe göre sulamanın sayılarına göre taksim edilir. Kuvvetli görüşe göre ise :Ziratın yaşamına ve  artırımına göre hesaplanır. Bu yaşam ve artırma ise :Muddet ve zaman ile itibar edilir.
  Bunları bir misalle açıklayalım:Mesal;  Ziraatın ekim gününden olgunlaşma gününe kadar sekiz ay ise.  Zirai ürün  İlk altı ayda iki suya ihtiyacı  oldu ve yağmur suyuyla bu ihtiyacı giderildi diyelim. Son iki ayda ‘da üç sulamaya ihtiyacı oldu buda kuyu,dinamo ve benzeri masraflı suyla ihtiyacı giderildi diyelim. İşte bu misalde yukarıda belirlediğimiz gibi zayıf görüşe göre, eğer sulamanın sayıları baz alınırsa o zaman bu misalde yine zayıf görüşe göre eğer çokluk görüşü baz alınırsa burda masraflı suyun sayıları daha fazla olduğu için 20/1 zekatı çıkartılır. Fakat eğer taksim, bölüşme görüşünü baz alıp bunu ‘da zayıf görüş olan su sayılarını baz alsak : Malumunuz misalde ürünümüz  beş defa sulanmış. iki yağmur suyu, üçte külfetli/masraflı suyla toplam beş su eder. Bunun zekatı yağmur suyuna nisbetle  Onda birinin ve bir’ inde iki tane beşte biri buda dört eder. Külfetli suya nisbetle ise üşrün yarısı bu yarının da beşin üçü. Yani bu iki sulamanın taksimatının toplamına göre  %.7  zekat çıkartır.  Yani 100 tondan 7 ton zekat çıkartır. Fakat eğer yukarıdaki misalimizde su sayısını değilde, yukarıda belirttiğimiz gibi kuvvetli görüş olan zamanı baz alsak ve beraberinde kuvvetli görüş  olan taksim görüşünü baz alsak o zaman %8, 75  zekat çıkartılır.  Çünkü altı ay yağmur suyuyla sulanmış. İki ayda masraflı suyla sulanmış. Bunun taksimi : yağmur suyuna nisbetle uşrun dörtte üçü ile buda %7.5 eder.Masraflı suya nisbetle uşrun yarısının dört te biriyle %1.25 eder. ikisinin toplamı 7.5+1.25 =%8.75 .
  Eğer zayıf olan Çokluk görüşünü baz alsak o zaman 10/1 zekatını çıkartacak. Çünkü yağmur suyun zamanı  daha fazla idi.
  Eğer her iki suyla sulanmışsa ve her ikisininde miktarları bilinmiyorsa o zaman üşrün dört’te üçü baz alınır. Yani %7,5 ile zekatı çıkartılır.

  Hulasa : Şafi mezhebinde kuvvetli görüşe  göre  zirai ürünümüzün zekatı yaşam ve artırma itibarı ile müddet ve zaman itibar edilip, buna görede taksim yapılır.
  Buna kısa bir şekilde kaç misal getirmekle konuya açıklık getirmek isterim.
  Birinci misal : Zira ürünümüz üç ay yağmur suyuyla, üç ayda masraflı suyla sulanmışsa bunun zekatı %7.5 iledir.
  İkinci misal :üç ay yağmur suyuyla iki ay masraflı suyla sulanmışsa bunun zekatı :%8 iledir.
  Üçüncü misal :iki Ay yağmur suyu üç ay masraflı suyla sulanmışsa bunun zekatı %7 ‘dir .
  Dörtüncü misal :Üçte ikisi yağmurla üçte biride masraflı suyla sulanmışsa, mesela dört ay yağmur suyu iki ayda masraflı suyla sulanmış diyelim. Bunun zekatı %8.33 iledir.

  Beşinci misal :Bunun tam tersi yani dört ay masraflı suyla iki ayda yağmur suyuyla sulanmışsa, bunun zekatı %6.66 iledir.
  Fakat Yukarıda’ da belirttiğimiz gibi eğer her iki suylada sulanmışsa ve her ikisininde mikdarları bilinmiyorsa o zaman üşrün dörtte üçü baz alınır. Yani % 7.5 ile zekatı çıkartılır.
  ( kaynak; Ravdetut talibin imam Nevevi cilt 2 sayf 246. Muğnil muhtaç cilt 1 sayfa 385,386.Havaşiyi medeniye cilt 2 sayf 88. İbni Abidin cilt 3 sayf 316.Muğni ibni kudame cilt 3 sayf 10.

  (Musab sezgin kozluk 19.06.2020)

  Selam ve dua ile

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.