Şafii ve Hanefî mezheplerinde Tahiyyat neden farklıdır?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal etmek

Selamün aleyküm hocam;

Şafii ve Hanefî mezhebinde tahiyyatlar neden farklıdır? Açıklar mısınız?

Cevap ( 1 )

 1. 2022-04-05T12:32:02+03:00

  Lütfen bu cevabın neden bildirilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

  Bildir
  İptal etmek
  Bu cevap düzenlenmiştir.

  Aleyküm selam;

  Teşehhüd sigaları (sözleri) hakkında iki rivayet olduğundan dolayı farklıdır.

  Şafiiler şöyle okur;

  “Et-tahiyyatu el-Mubarekatu es-salavatu et-tayyibatu lillahi es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi’llahi’s-salihin. Eşhedu ellâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden resulullah.”

  Şafiilerin okuduğu tahiyyat hakkında İbni Abbas (ra)’ın rivayet ettiği bir hadiste Şafiilerin okuduğu gibidir der.

  Kaynak: ( Bu hadisi Müslim ile Ebu Dâvud bu lâfız ile rivayet etmişlerdir. Tirmizî de rivayet etmiş olup sahih demiştir. Fakat Tirmizî selâm sözünü nekre olarak zikrelmiştir. İbni Mace de bunu Müslim gibi ri­vayet etmiştir. Fakat, şöyle demiştir: “Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühû” Neylü’l-Evtâr, II, 281.)

  Hanefîler ile Hanbelîlere göre (Fethül-Kadîr, I, 220; el-Kavânînü’l-Fıkhiyye, 65; el-Muğnî, I, 534 vd.) teşehhüt şudur:

  “Et-tahiyyatu lillahi ve’s-salâvatu ve’t-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuhu es-selâmu aleyna ve alâ ibâdi’llahi’s-salihin. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh.” 

  Yukarda belirttiğimiz gibi farklı rivayetler olduğundan dolayı farklı farklı okunmaktadır. Bütün bu rivâyetlere dayanan tahiyyâtlar okunabilir. Hepsinin câiz olduğu hususunda âlimlerin ittifakı vardır. İhtilafları, hangisinin daha faziletli olduğu hakkındadır..

  Kaynak: Nevevî, Müslim Şerhi, 1924, IV, 115; es-Seyyid Sabık, Fıkhu’sSünne, Beyrut, (t.y)., 139 vd;
  bk. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c.I, s. 528

  Selam ve sevgilerimizle!

  En iyi cevap

Bir cevap bırakın

Araştır

Buradan video türünü seçin.

Video kimliğini buraya koyun: https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: "sdUUx5FdySs".

Güvenlik Görseli güncellemek için resme tıklayın.

Yanıtlayarak Hizmet Şartlarını kabul etmiş olursunuz.